Päivitetty hoitosuositus on julkaistu Duodecimin Terveysportin Lääkärin tietokannat hoitosuosituksissa 1.3.2022. Päivityksissä on huomioitu vuoden 2018 jälkeen ilmestyneet tutkimustulokset sekä kollegakunnan esittämät kysymykset. Päivityksiä ja tarkennuksia tehtiin yhteensä 14 kohtaan koskien hoidon valintaa, onkologisia hoitoja sekä leikkaushoitoa. Lisäksi tarkennuksia tuli taudin histopatologiseen diagnostiikkaan ja luokitukseen. Suosituksiin on lisätty myös aihekohtaisia uusia viitteitä.

”Keskeisiä päivitettyjä asioita ovat mm. totaalineoadjuvanttihoidon mahdollinen käyttö valikoiduilla peräsuolisyöpäpotilailla, DPYD-geenitestaus ennen fluoropyrimidiinihoidon aloitusta, pembrolitsumabi levinneessä MSI-taudissa ensilinjan hoitona sekä histopatologisen luokituksen muuttaminen 2019 WHO-luokitusta vastaavaksi sekä tarkennukset polyyppikarsinoomien histopatologiseen luokitukseen” kertoo hoitosuositusryhmän puheenjohtaja, dosentti Anna Lepistö HUS Vatsakeskuksesta.

Tavoitteet ja kohderyhmä

Hoitosuositusten tavoitteena on yhtenäistää kolorektaalisyövän hoito Suomessa ja auttaa kolorektaalisyövän hoitoa toteuttavia lääkäreitä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tarjotaan työkaluja radiologisen ja patologisen diagnostiikan avuksi. Kolorektaalisyövän seulonta on rajattu hoitosuositusten ulkopuolelle.

Hoitosuositus koskee erityisesti erikoissairaanhoidon lääkäreitä, mutta diagnostiikan ja seurannan osalta myös perusterveydenhuoltoa. Suositukset ja päivitys on laadittu yhteistyössä syöpäalan asiantuntijoiden kanssa. Kolorektaalisyövän moniammatilliseen hoitosuositusryhmään osallistui myös Duodecimin Käypä hoito -toimituksen menetelmäasiantuntija. Eteläinen syöpäkeskus (FICAN South) on tukenut Kolorektaalisyövän kansallista hoitosuositustyötä ja suositusten päivittämistä.

Päivitetyn hoitosuosituksen löydät Terveysportista
Lääkärin tietokannoista >>

Eteläisen syöpäkeskuksen (FICAN Southin) nimeämä hoitosuositustyöryhmä
Marja Hyöty, Anna Lepistö, Heidi Nurmi, Raija Ristamäki, Ari Ristimäki ja Ritja Savolainen

Lisätietoja
Hoitosuositusryhmän pj. Anna Lepistö, osastonylilääkäri, HUS Vatsakeskus
anna.lepisto@hus.fi