Terveysportin lääkärin tietokannassa on julkaistu Suomen ensimmäinen kansallinen kolorektaalisyövän FICAN-hoitosuositus. Kolorektaalisyövän hoitosuositus on yksi Eteläisen syöpäkeskuksen valtakunnallisia hankkeita.

Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää kolorektaalisyövän hoitoa Suomessa ja auttaa kolorektaalisyöpää hoitavia lääkäreitä hoidon suunnittelussa ja potilaan hoidossa. Hoitosuositus tarjoaa myös työkalu-ja radiologisen ja patologisen diagnostiikan avuksi. Hoitosuositus ei ota kantaa kolorektaalisyövän seulon-taan.

Kolorektaalisyövän hoidon yhtenäistämisellä pyritään parantamaan kolorektaalisyöpäpotilaiden eloonjäämisennustetta ja elämänlaatua sekä varmistamaan potilaiden yhdenvertainen kohtelu ja hoidon hyvä laatu riippumatta potilaan asuinpaikasta, suositustyöryhmän puheenjohtaja Anna Lepistö kertoo.

Hoitosuositus koskee erityisesti erikoissairaanhoidon lääkäreitä, mutta diagnostiikan ja seurannan osalta myös perusterveydenhuoltoa. Suositus on laadittu yhteistyössä syöpäalan asiantuntijoiden kanssa ja siihen saatiin rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Konsultointi- ja asiantuntijatyötä suosituksen te-kemiseen saatiin Duodecimilta.

Kolorektaalisyövän kansalliset hoitosuositukset ovat asiantuntijoiden laatimia näyttöön ja asiantuntijalausuntoihin perustuvia suosituksia, jotka eivät sellaisenaan ole sitova. Hoitosuosituksessa on käytetty samaa GRADE-menettelyyn pohjautuvaa näytönasteen määrittelyä kuin Käypä hoito -suosituksissa käytetään.

Linkki Terveysporttiin: https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=hsu00007