Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää kolorektaalisyövän hoitoa Suomessa ja auttaa kolorektaalisyöpää hoitavia lääkäreitä hoidon suunnittelussa ja potilaan hoidossa. Hoitosuositus tarjoaa myös työkaluja radiologisen ja patologisen diagnostiikan avuksi. Hoitosuositus ei ota kantaa kolorektaalisyövän seulontaan.

Kolorektaalisyövän hoidon yhtenäistämisellä pyritään parantamaan kolorektaalisyöpäpotiaiden eloonjäämisennustetta ja elämänlaatua sekä varmistamaan potilaiden yhdenvertainen kohtelu ja hoidon hyvä laatu riippumatta potilaan asuinpaikasta.

Hoitosuositus koskee erityisesti erikoissairaanhoidon lääkäreitä, mutta diagnostiikan ja seurannan osalta myös perusterveydenhuoltoa. Suositus on laadittu yhteistyössä syöpäalan asiantuntijoiden kanssa ja siihen saatiin rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä.  Konsultointi- ja asiantuntijatyötä suosituksen tekemiseen saatiin Duodecimilta.

Kolorektaalisyövän kansalliset hoitosuositukset ovat asiantuntijoiden laatimia näyttöön ja asiantuntijalausuntoihin perustuvia suosituksia, jotka eivät sellaisenaan ole sitovia. Hoitosuosituksessa on käytetty samaa GRADE-menettelyyn pohjautuvaa näytönasteen määrittelyä kuin Käypä hoito -suosituksissa käytetään.